Scopri infernot

Visita infernot online

Visite infernot dell'Ecomuseo

Apertura venerdì e sabato su prenotazione. Domenica orario 10-12 e 16-18

Prenota visita

Visite in altri giorni

Se l’nìvuli i van anvèr a Ast, pìia l’àszu e gàvii l’bast; se i van anvèr Caszà, pìia i beu e va a laurà.